Post by admin on 13/04/2019Category: מן התקשורת

משרדנו יצג עובדת בכירה שניהלה גוף חינוכי בהגשת צו מניעה למניעת פיטוריה בעקבות נסיון לפטרה שלא כדין.

בעקבות ההליכים שנקט משרדנו הושג הסכם פשרה במסגרתו הושבה לקוחתנו לעבודתה אגב תשלום פיצוי בסכום לא מבוטל.

לכתבה על התיק בישראל היום.