Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

משרדנו ייצג חברת מעטים העוסקת בתיווך מוצרי גלם בתחום הפלסטיקה בתביעה שהגישה לשכת המסחר כנגדה, לתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי.  במסגרת הליך זה עלתה שאלה עקרונית בדבר חבות בדמי טיפול ארגוני מקצועי בגין שכרו של בעל השליטה בחברה המדווח כעובד החברה. לאחר קיום הליך ההוכחות נדחתה התביעה כנגד לקוחתנו ולשכת המסחר חויבה בתשלום הוצאות הלקוח.

לפסק הדין