Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

משרדנו ייצג את ידיעת אחרונות בתביעת מוביל שנתן שירותים לידיעות אחרונות כמחלק עיתונים במעמד קבלן עצמאי, משך כמעט 20 שנה וטען כי בין הצדדים שררו יחסי עבודה תוך שתבע זכויות סוציאליות שונות מכח מעמד זה.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל באופן מלא את עמדת ידיעות אחרונות ודחה את התביעה כליל אגב חיוב התובע בהוצאות ותוך שקבע כי בין הצדדים לא שררו יחסי עובד- מעסיק.

לפסק הדין