Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

משרדנו ייצג את מועדון הנופש והספורט ברעות בתביעות של עובדות קבלן שעבדו בפארק וביקשו לקבל זכויות סוציאליות שונות הנובעות מהעסקתן וסיום העסקתן על ידי קבלן הנקיון. התביעות הוגשו הן כנגד המועדון (הלקוח) והן כנגד קבלן הנקיון. במסגרת הסכמי פשרה חסוים, נדחו התביעות נגד המועדון זאת לאחר שפעל בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 2011.