Post by admin on 13/04/2019Category: מן התקשורת

כתבה אודות משרדנו, אשר יצג בהצלחה גנן שפוטר מחמת אפליה על רקע היותו גבר. התיק נסגר בפשרה, תוך שנקבע כי הגן ישלם לו פיצויים.

לכתבה