Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

תביעתו של נותן השירותים להכרה ביחסי עבודה בינו לבין ידיעות אחרונות, אשר יוצגה על ידי משרדנו, נדחתה במלואה בפסק דינו של בית הדין האזורי זאת לאחר שנקבע כי בין הצדדים לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק. ערעור שהוגש לבית הדין הארצי לעבודה נדחה אף הוא.

לפסק הדין