Post by admin on 13/04/2019Category: מן התקשורת

כתבה שפורסמה לאחר שהוגשה תביעתן של שלוש נותנות שירותים כנגד רשות השידור הגרמנית ARD אשר יוצגה על ידי משרדנו, להכרה ביחסי עובד ומעסיק. התביעה נדחתה בחודש 10/2018.

לכתבה שפורסמה לאחר שהוגשה התביעה- אתר ICE