Post by admin on 09/01/2019Category: פסקי דין

במסגרת הליכי הקפאת ההליכים שננקטו כנגד התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ליווה וייצג משרדנו בהצלחה את עשרות עובדי התחנה המרכזית החדשה בתל אביב לרבות בהגשת תביעות חוב למוסד לביטוח הלאומי לקבלת שכר עבודה וזכויות סוציאליות שנמנעו מהם.