Post by admin on 09/01/2019Category: פסקי דין

משרדנו ייצג את רשות השידור הממלכתית הגרמנית ARD, בתביעתן של 3 נותנות שירותים להכרה ביחסי עובד ומעסיק ולתביעת מלוא הזכויות הסוציאליות הנגזרות מהכרה זו.
ביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב קיבל את עמדתנו והגם שהכיר במעמד התובעות כעובדות, נדחתה מלוא תביעתן תוך חיובן בהוצאות.

לפסק הדין

ראו כתבה שפורסמה מייד לאחר הגשת התביעה ובטרם ניתן פס"ד: http://www.ice.co.il/media/news/article/394719