Post by admin on 09/01/2019Category: פסקי דין

משרדנו ייצג מנהל אירועים במסעדת "מדזו" בהרצליה  אשר הועסק כ"קבלן עצמאי" ופוטר שלא כדין.

במסגרת פסק הדין קיבל ביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב את עמדתנו וקבע כי יש לראות את התובע כעובד החברה ובהתאם קבע כי התובע זכאי למלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות לו כעובד ואף קיבל את טענת התובע כי פיטוריו נעשו שלא כדין ולכן זכאי התובע לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין  תוך שדחה את טענות המעסיקה לפיצוי בגין לשון הרע ופגיעה במוניטין. לפסק הדין