Post by admin on 09/01/2019Category: מן התקשורת

משרדנו ייצג את ידיעות אחרונות בתביעת כתב "פנאי פלוס" לקבלת פיצוי בסכום של למעלה מ- 400,000₪ בגין טענה כי פוטר על רקע גיל, בחוסר תום לב, ואף תבע זכויות סוציאליות נוספות בגין תשלום גלובאלי עבור שעות נוספות ששולם לו במהלך תקופת העסקתו.

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את מלוא טענות לקוחתנו ודחה לחלוטין את התביעה תוך שהשית הוצאות בסכום גבוה על התובע.

אף הערעור שהוגש על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה, נדחה במלואו.

לכתבה

למאמר על התיק באתר העין השביעית