Post by admin on 09/01/2019Category: מן התקשורת

משרדנו ייצג את ידיעות אחרונות בתביעת מפיץ שלה אשר הגיש תביעה בסך של 5 מליון ₪. לאחר ניהול הליך ממושך בבית המשפט המחוזי ובעליון, נדחתה עיקר התביעה תוך שלמפיץ נפסק סכום זעום העומד על פחות מ- 4% מתביעתו.
ראה הכתבה:

אתר העין השביעית